Roosterwijzigingen & meer

Kernwaarden, missie en ambities

Kernwaarden

Onder een waarde verstaat HELINIUM een gedeeld en blijvend geloof in een ideaal geacht gedragspatroon of levensdoel. Van de vele belangrijke waarden hechten wij het meest belang aan de kernwaarden motivatie, verdraagzaamheid, respect en verantwoordelijkheid.   

 

Missie en ambities

HELINIUM is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo bk die kwalitatief hoogstaand voortgezet onderwijs wil bieden in een veilige omgeving. De school draagt bij aan de vorming en opleiding van haar leerlingen tot verantwoordelijke en zelfstandige wereldburgers die in openheid en met respect voor mens, dier en omgeving succes- en waardevol zijn in de samenleving van vandaag en morgen.

Het bestaansrecht van HELINIUM als openbare school ligt in de actieve ontmoeting van kinderen en docenten met verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. De kernwaarden motivatie, verdraagzaamheid, respect en verantwoordelijkheid kleuren de antwoorden die HELINIUM geeft op de vragen die binnen school en samenleving leven.

HELINIUM geeft met concrete, niet geforceerde, activiteiten herkenbaar handen en voeten aan de openbare identiteit en daarmee aan de binding in en aan de samenleving. Aanknopingspunten daartoe worden gevonden in de  opdracht aan de scholen om in de maatschappelijke stage actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen,in de solidariteitsacties en door middel van een eigentijdse invulling van het vak Leefstijl. Als Galileischool wil HELINIUM ruimte bieden aan talentontwikkeling. HELINIUM wil in een inspirerende en motiverende omgeving bijdragen aan de vorming en opleiding van aanstaande docenten.

 

 

De benodigde competenties zijn in de teams aanwezig.  De teams anticiperen op onderwijskundige en organisatorische veranderingen en zijn eerst- verantwoordelijk voor de onderwijsresultaten. De medewerkers voelen zich sterk betrokken bij de school.

 

De kernwaarden motivatie, verdraagzaamheid, respect en verantwoordelijkheid zijn dagelijks zichtbaar in het gedrag van  medewerkers en leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs wordt geborgd door sturing vooraf, prestatieafspraken, meer betrokkenheid met de individuele werknemers, meer monitoring en versterking van intern toezicht. Een coachend  en resultaatgericht management begeleidt de medewerkers bij de uitvoering van hun opdrachten en realisatie van de doelstellingen en resultaatafspraken. Voortdurend wordt door het management  geïnvesteerd in de medewerkers van de school en docenten in opleiding. De leidinggevenden richten zich sterk op morele doelen, op het creëren van samenhang, op het ontwikkelen en delen van kennis, op het opbouwen van een professioneel netwerk, en op veranderingsprocessen.

Sinds 2014 is HELINIUM een geaccrediteerde Opleidingsschool die in partnerschap eigen jong talent opleidt tot gemotiveerde en geïnspireerde docenten.