Leraar worden op Helinium

HELINIUM voor alle studenten

HELINIUM is een school waarin iedereen zich blijft ontwikkelen, zowel leerlingen, personeel als studenten. Voor de laatste groep heeft de school zich ontwikkeld tot opleidingsschool. Zo wordt er nauw samengewerkt met onze partners, de lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam, SEC (Delft), ICLON (Leiden) en de andere scholen voor voortgezet onderwijs van Voorne-Putten in het traject Samen Opleiden (voorheen Opleiden in de School). Vele studenten hebben hun plek al gevonden binnen de organisatie.

Maar niet alleen studenten van de HR vinden op HELINIUM hun plek. Voor eerstegraads opleidingen werken wij direct samen met de universitaire lerarenopleidingen SEC (Delft) en ICLON (Leiden).

Voltijdstudenten, deeltijdstudenten, educatieve minoren, educatieve masters, zij-instromers eerstegraads en tweedegraads, maar ook startende docenten krijgen de begeleiding die zij nodig hebben en die aansluit bij hun opleiding cq ontwikkeling.


HELINIUM?

HELINIUM is een openbare school voor voortgezet onderwijs. We bieden alle leerwegen van het  vmbo, havo en vwo. .

De school heeft op de Fazantenlaan drie gebouwen

·       Op het witte gebouw bevinden zich de mavo, havo en vwo-afdelingen, gymnasium en technasium.

·       Op het Technisch Paviljoen krijgt het vmbo les in een van de sectoren die leerlingen gekozen hebben binnen vakcollege techniek of vakcollege mens en dienstverlening.


Extra’s voor de leerlingen: mogelijkheden voor de student

In het kader van hun te verrichten onderzoek liggen op HELINIUM mogelijkheden te over voor de student (het spreekt voor zich dat studenten die geïnteresseerd zijn contact op kunnen nemen met de schoolopleider (Sjoerd Hoekstra, s.hoekstra@helinium.nl):

Havo/vwo-leerlingen krijgen een verrijkt onderwijsaanbod met Technasium (onderzoek & ontwerpen). Voor de kinderen die daarvoor in aanmerking willen komen bestaat er de mogelijkheid van TTO (tweetalig onderwijs).

HELINIUM wil zich onderscheiden door een zo gevarieerd mogelijk onderwijsaanbod te bieden. Zo kunnen leerlingen naast de genoemde leerwegen kiezen voor verschillende opleidingen van twee uur per week:

·       Sportklas: extra onderdelen, die bijvoorbeeld als clinic (met trainers van buiten de school en vaak op locaties buiten de school) worden aangeboden.

·       Theaterklas: extra uren les in dans, spel en zang. In workshops komt verder alles aan bod wat met theaterproducties te maken heeft: grime, lichttechniek, geluidstechniek, decorontwerp, kostuumontwerp, haarverzorging en de toepassing van audiovisuele middelen.

Leerpleinen: kansrijke gebieden voor de eerste- en tweedejaars studenten

Naast de klassieke instructielokalen kent HELINIUM ook leerpleinen.

Een leerplein is een grote ruimte waar groepen leerlingen met materialen, boeken en computers zelfstandig aan opdrachten werken. Dit gebeurt met hulp en toezicht van docenten uit verschillende vakken. Veel van het lesmateriaal hebben de docenten van HELINIUM zelf ontwikkeld. Op die manier kan de lesstof zoveel mogelijk worden afgestemd op het beroepsprofiel dat de leerling heeft gekozen. De samenhang van theorie en praktijk blijkt motiverend voor leerlingen.

Zo werken de drie vmbo-sectoren op leerpleinen, maar ook is er een avo-leerplein voor de vmbo-bovenbouw en een avo-leerplein voor de onderbouw van de afdeling vmbo.

Vooral de eerste- en tweedejaars studenten kunnen hier goed terecht voor hun stage.

 

Werkplekbegeleiding op HELINIUM

De docent “nieuwe stijl” beschikt over coachingsvaardigheden. Dat wil zeggen: het talent en de competenties om de prestaties en het leervermogen van de leerlingen/studenten/collega’s te verbeteren.

Coaching is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen. Niet alleen door tips of adviezen te geven, maar ook door gebruik te maken van de expertise van de werkplekbegeleider en op basis van gelijkwaardigheid, onderling ervaringen uit te wisselen, situaties te analyseren, oplossingen te verkennen en deze in praktijk te brengen. Zelf tot inzicht laten komen is de manier om de ander tot leren aan te zetten. 

Ook in het nieuwe schooljaar nemen weer docenten van HELINIUM deel aan de Training Werkplekbegeleider. Collega’s krijgen de training Werkplekbegeleider van de Hogeschool Rotterdam. Hieruit blijkt de bereidheid van docenten om te participeren in HELINIUM als Opleidingsschool. 42 docenten zijn inmiddels opgeleid tot gecertificeerd werkplekbegeleider.

 

Sjoerd Hoekstra
Schoolopleider HELINIUM
Clustercoördinator Opleidingsschool RPO Rijnmond
s.hoekstra@helinium.nl