Begeleidingsplan

Het is een goede zaak dat docenten in opleiding en de instituten vooraf weten hoe de begeleiding op HELINIUM is geregeld. Het begeleidingsplan kan hen daarbij helpen.

Voor de werkplekbegeleiders is het handig de beschikking te hebben over een stuk waarin staat vermeld wat er van hen wordt verwacht en wat zij daarvoor mogen verwachten. Dat geeft duidelijkheid.

Om een adequate begeleiding te verzorgen is het van belang om te weten hoe de huidige student wordt opgeleid. Begrippen als leercyclus, leeras, leerresultaat, POP, LWP, leerwerktaak, portfolio, assessment, competentieontwikkeling, reflectie, komen in dit begeleidingsplan aan de orde.

Daarnaast wordt beschreven hoe de begeleidingsstructuur van de samenwerkende HR en Opleidingsschool RPO Rijnmond t.a.v. de student in elkaar zit en wat er verwacht wordt van resp. de werkplekbegeleider, schoolopleider, instituutsopleider en -coördinator, de studieloopbaancoach en de clustercoördinator.

Ook wordt beschreven wat er van de student geëist mag worden, over welke competenties zij moeten beschikken om door te mogen naar een hoger niveau en hoe dit getoetst worden.

Opleidingsschool RPO Rijnmond

De onderwijsgroepen Galilei, Yuverta, Zadkine en Penta werken samen als één van de drie clusters van RPO Rijnmond. Hierbij aangesloten zijn de opleidingsinstituten van de Hogeschool Rotterdam, ICLON (Leiden) en SEC (Delft).

Hiermee ontstaat een aantrekkelijk onderwijsaanbod voor studenten door de diversiteit in onderwijsvisies en de signatuur van de scholen. Door afstemming van alle betrokken scholen op het gebied van Samen Opleiden is een kaderstellende nota tot stand gekomen waarin begeleiding, facilitering en honorering geregeld is. Evidente delen uit deze nota zijn verwerkt in dit begeleidingsplan: een richtlijn voor de minimaal beoogde tijdsinvestering voor de begeleiding van onze studenten, hun eventuele honorering en wat er van hen verwacht mag worden door de opleidingsschool. Tevens is zichtbaar hoeveel tijd en facilitering voor de werkplekbegeleiders en de schoolopleider door de school beschikbaar gesteld wordt. Op deze manier kan een inschatting gemaakt worden hoeveel studenten, al dan niet betaald, een school in financiële en personele zin ‘hebben’ kan. Voor verdere informatie verwijs ik naar dit begeleidingsplan.

Informatie over het ICLON Leiden en SEC Delft (universitaire opleidingen tot eerstegraads docent) en over de studie-eisen die zij stellen, is apart in dit plan opgenomen (H5, blz. 21).