Samen opleiden

Onze school maakt, samen met de ander VO-scholen van Voorne-Putten/Rozenburg, deel uit van Opleidingsschool RPO Rijnmond. Ruim 40 mensen (studenten, startende leraren en nieuwe docenten) worden momenteel op onze school begeleid.

Docenten in opleiding zijn welkom en kunnen zich aanmelden bij de schoolopleider van HELINIUM.

De studenten komen van diverse lerarenopleidingen, maar vooral van ICLON Leiden, SEC Delft, beide eerstegraads opleidingen, en Hogeschool Rotterdam, lerarenopleiding voor het tweedegraads gebied.

Afhankelijk van het studiejaar lopen de studenten één of twee dagen stage.

Opleidingsschool RPO Rijnmond en HELINIUM streven er naar om studenten jaarlijks onderling uit te wisselen en zo een kweekvijver van talenten te creëren in de scholengroep (Samenwerkingsverband). Speciaal voor dit doel is door de scholen in onderling overleg met de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam het traject Samen Opleiden bedacht: 40% van de opleiding genieten de studenten op de school, in de praktijk.


Stage Samen Opleiden

Het uitgangspunt van het traject is samen met opleidingsscholen zoals HELINIUM in de leerwerkomgeving gekwalificeerde docenten voor het eerste- en tweedegraads gebied op te leiden. Deze vorm van gezamenlijk opleiden zal in de toekomst steeds verder worden uitgebreid en geïntensiveerd. De lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam en de universiteiten van Leiden en Delft participeren in dit traject.

De studenten in het traject Samen Opleiden lopen extra stage om aan de eisen van de studie te voldoen. En om veel te leren in de praktij. Zij zijn zeker van een stage in de regio, bovendien hebben de besturen een extra inspanningsverplichting om hen te plaatsen in een vacature na het behalen van de bevoegdheid.

De docent-in-opleiding wordt bijgestaan door een gecertificeerde werkplekbegeleider en de eveneens gecertificeerde schoolopleider. Dat houdt in dat de student mag rekenen op een intensieve begeleiding door geschoolde en ervaren mensen. Ook worden enkele keren per jaar (intervisie) bijeenkomsten gehouden, waar stagiairs ervaringen kunnen uitwisselen.

Bij de opzet van de praktijk wordt natuurlijk uitgegaan van de voorwaarden en regels zoals die door de lerarenopleiding i.o.m. de Opleidingsscholen zijn vastgesteld. Maar de student heeft zeker een eigen inbreng bij de wijze waarop zijn/haar praktijk ingevuld wordt. Met de werkplekbegeleider wordt overlegd aan welke klassen les zal worden gegeven. Veel studenten ondersteunen kleine groepjes of individuele leerlingen. Daarnaast zal de student de mogelijkheid aangeboden krijgen om bijlessen te geven of om zijn/haar steentje bij te dragen in de huiswerkklas (veelal het laatste uur van de dag). In zijn/haar eigen vak maar ook voor het aanleren van studievaardigheden. De student ontdekt zo in de praktijk hoe leerlingen leren en welke moeilijkheden ze daarbij tegen komen.

De school maakt graag gebruik van de diensten van de student bij excursies en andere buitenschoolse activiteiten. En zo leert de student ook deze kant van het leraarschap kennen.

De praktijk houdt echter meer in dan stage lopen. De student zal ook andere opdrachten uitvoeren. Zo biedt onze school de gelegenheid om onderzoek te doen. Prettig voor zowel onze organisatie als voor de student.


Gecertificeerde werkplekbegeleiders

Zoals hierboven vermeld maakt onze school deel uit van RPO Rijnmond. HELINIUM beschikt over het Keurmerk Opleidingsscholen en is met RPO Rijnmond geaccrediteerd door het NVAO, wat betekent dat de school voldoet aan alle gestelde kwaliteitscriteria. Een van de eisen is de aanwezigheid van voldoende gecertificeerde werkplekbegeleiders. HELINIUM vindt dit belangrijk genoeg om dit prioriteit te geven.


Studenten in de formatie

Derde- en vierdejaars deeltijdstudenten en voltijdstudenten kunnen in enkele gevallen hun stage vergoed krijgen door voor een deel opgenomen te worden in de formatie.

Uit ervaring weten wij inmiddels dat dit slechts een kleine formatie kan zijn (in overeenstemming met de kaders gesteld door de opleidingsschool), omdat de student anders in de knoei komt met zijn of haar studie. Op HELINIUM krijgt de student dan ook nog geen mentoraat toegewezen.

Studenten en collega’s die interesse hebben kunnen informatie inwinnen bij ondergetekende.


Sjoerd Hoekstra
Schoolopleider HELINIUM
Clustercoördinator Opleidingsschool RPO Rijnmond
s.hoekstra@helinium.nl