Zoek & meer

Ondersteuning en begeleiding

Schoolondersteuning en passend onderwijs

De scholen binnen het Samenwerkingsverband VO Voorne - Putten - Rozenburg hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden.


Signalering door de docent

Het team kan (extra) ondersteuningsbehoefte van een leerling signaleren en indien nodig onderneemt de mentor actie waarbij de leerling,het team en de ouders betrokken zijn. De mentor kan in samenspraak met de ouders, de teamleider en de zorgcoördinator een leerling verwijzen naar interne of externe ondersteuning.


Signalering door het team

Vanaf het moment van bespreking in het team wordt de mentor degene die bewaakt dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. Bij leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, wordt door de mentor een begeleidingsplan opgesteld, ouders en het ondersteuningsteam, worden bij dit proces betrokken.


Het ondersteuningsteam

Het team kan gebruik maken van een gespecialiseerd ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam adviseert mentoren en docenten met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problematiek. Leerlingen kunnen door hun mentor worden aangemeld bij het ondersteuningsteam, maar ouders en leerlingen kunnen ook zelf contact zoeken met de medewerkers van het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam wordt binnen de school aangevuld door twee begeleiders Passend Onderwijs.

Voor schooloverstijgende problematiek of wanneer als gevolg van de problematiek van de leerling onderwijsdoelen niet langer haalbaar zijn, dan kan een leerling worden verwezen naar deskundigen buiten de school.


Het ondersteuningsteam bestaat uit:

mevr. S.C. Tingen-Roossen, zorgcoördinator en counselor

mevr. E. v.d. Schans - zorgcoördinator  en anti-pestcoördinator

mevr. M. Labouchere - medewerker taalwerkplaats

mevr. S. Schild, schoolmaatschappelijk werker


mevr. T. Wolfs, orthopedagoog

mevr. R. Breggeman, begeleider Passend Onderwijs

dhr. R. Roodenburg, ambulant begeleider Passend Onderwijs