Technasium 

Onderwijs filosofie:
De oorsprong van het technasiumonderwijs: Contextrijk en competentiegericht projectonderwijs met als doel leerlingen beter voor te bereiden op en te motiveren voor de bètatechnische vervolgopleidingen.

Bètatechnische projecten die ertoe doen: De basisgedachte is dat opdrachten “die ertoe doen” het leren van leerlingen sturen. Het gaat daarbij om opdrachten in beroepstakken met een bètatechnische insteek. Daarnaast ontwikkelen leerlingen specifieke competenties die hen helpen bij het maken van keuzes voor vervolgopleidingen.

Competenties ontwikkelen:
Door te werken aan de levensechte projecten ontwikkelen leerlingen hun competenties die van pas kunnen komen binnen vervolgopleidingen en binnen hun toekomstige beroep en leven. De Competentiemonitor van Technasium bevat twintig competenties en helpt leerlingen bij het reflecteren op de eigen lange termijn competentieontwikkeling.

Onderzoeken en Ontwerpen:
De leerlingen verplaatsen zich in de rol van een beroepsbeoefenaar en richten zich van daaruit op bètawetenschappelijk onderzoek of het maken van (technische) ontwerpen. Binnen projecten worden de ontwerpcyclus en onderzoekcyclus gehanteerd. Vaak lopen onderzoeken en ontwerpen in elkaar over in de beroepspraktijk van bètatechnische professionals.

Zelfsturend leren:
Leerlingen kunnen goed zelfgestuurd leren als zij elke fase van zelfgestuurd leren aankunnen, dus goed kunnen oriënteren, plannen, monitoren en evalueren. Dit proces beïnvloedt het zelfbeeld van de leerlingen. Zo oefenen zij met het inschatten van de eigen prestaties en leren ze deze te vergelijken met de gestelde leerdoelen. Dit speelt een grote rol bij het bepalen van volgende stappen. Daarnaast draagt samenwerkend leren bij aan het ontwikkelen van de reflectieve vaardigheden.

Samenwerkend leren:
Leerlingen werken in groepsverband aan de projecten en de kwaliteit van de samenwerking wordt meegenomen in de beoordeling van het proces. Samenwerkend leren is een effectieve leerstrategie, bovendien bevordert het de motivatie door sociale cohesie, gemeenschapsgevoel en vertrouwen. Een gemeenschappelijk doel, het delen van de verantwoordelijkheid en afhankelijkheid van elkaars expertise en inbreng zorgt voor samenwerkend leren.

Coachend begeleiden:
De docent geeft geen les tijdens de projecten en ‘zit vaak op zijn of haar handen’. De docent begeleidt wel bij de planning of een plan van aanpak, maar de leerlingen nemen het initiatief. Feedback geven is een belangrijk element van de activerende didactiek van het Technasium.
Er wordt feedback gegeven op vier dimensies.
1. Inhoud/taak: wat de leerling doet
2. Aanpak/strategie: op welke manier de leerling de taak doet
3. Leerstand/modus: het gevoel en de gedachtes die de leerling bij de taak heeft
4. Kwaliteiten: de persoonlijke kwaliteiten die de leerling laat zien.

Beoordelen en evalueren:
Technasiumonderwijs wordt door leerlingen afgesloten met het schoolexamen in het vak Onderzoek & Ontwerpen. De leerdoelen zijn niet gekoppeld aan leerinhoud waardoor het onderwijs actueel kan blijven en verbonden kan zijn met de buitenwereld. Daarnaast biedt het leerlingen de ruimte om zelf richting te geven, wat hen verantwoordelijkheid geeft en hen motiveert om te leren.

Beoordelen van een project vindt zowel op product als procesniveau plaats. Bij het product gaat hierbij om de kwaliteit van het opgeleverde product en de manier waarop het product gepresenteerd wordt, hieruit kan afgeleid worden of leerlingen specifieke technische vaardigheden beheersen. De opdrachtgever en expert beoordelen mee. Bij het onderdeel ‘proces’ stellen docent en leerlingen leerdoelen vast en wordt beoordeeld in hoeverre de leerdoelen behaald zijn.

O&O wordt afgesloten met een cijfer op het diploma en bevat de volgende onderdelen:
· Keuzeprojecten
· Meesterproef
· Portfolio

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met één van onze Technatoren:
· Susanne van den Bogaard (e-mail)
· Wendy Thomas (e-mail)