Roosterwijzigingen & meer

Roosters voor lessen en zelfstudie

Helinium volgt nauwkeurig en kritisch het aantal gegeven lessen en voldoet ruimschoots aan de door de overheid verlangde onderwijstijd. Van de 8% lessen die niet doorgaan volgens het geplande rooster, wordt iets minder dan de helft veroorzaakt door ziekte en iets meer dan de helft door andere activiteiten die met het onderwijs verband houden (excursies, werkweken, projecten, voorstellingen) of daarvoor noodzakelijk zijn (toetsen, cursussen, vergaderingen).

Alle activiteiten die met onderwijs verband houden en door docenten worden begeleid, worden gerekend tot de onderwijstijd. Daarbovenop zijn er elke week tal van bijlesuren waar onze leerlingen op eigen verzoek of op dringend advies van de docent extra uitleg of examentraining kunnen krijgen.


Door een uitgekiend toetsrooster en door vergaderingen vooral op de dinsdagmiddag te plannen (vanaf 15.05 uur en met het roosteren rekening te houden met 8e/9e uur) kunnen we lesuitval zoveel mogelijk vermijden. Leerlingen in de onderbouw bieden we een invalles of huiswerkuur aan.


Voor leerlingen in de bovenbouw is het van belang om te leren de lesvrije uren in hun rooster standaard te gebruiken voor studie en (groeps-) opdrachten. Niet alleen bespaart dat (t)huiswerktijd, het is vooral weer een goede voorbereiding op de zelfstandigheid die in vervolgopleidingen van hen wordt gevraagd.


Op weg naar een succesvolle vervolgstudie moet je ontdekken dat roostervrije uren geen studievrije uren zijn.

Heliniumweken

We vinden het belangrijk om in ons onderwijs de leerlingen een venster op de maatschappij

te bieden en onze leerlingen voor te bereiden op een zinvolle plaats in de maatschappij van morgen en zo bij te dragen aan hun persoonsvorming. Daarbij hoort ook een sterke schoolcultuur die zich zoveel mogelijk naar buiten profileert. Dat gebeurt in de vorm van contacten met de (creatieve) buitenwereld: maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en de overheid.

De Heliniumweken (elk schooljaar zijn er twee, dit jaar begon de eerste week op maandag 15 oktober a.s.) bieden de mogelijkheid om de maatschappelijke gerichtheid van Helinium beter vorm te geven. (klik hier voor meer informatie).


Helinium-uren

In lesperiode 2, vanaf maandag 12 november a.s., hebben alle leerlingen twee lesuren in hun rooster staan (op dinsdag het 3e lesuur en donderdag het 3e lesuur) die aangeduid worden met de term ‘Helinium-uur’. Die Helinium-uren zijn schoolbreed; voor alle leerlingen staan ze als een ‘band’ in hun rooster. Wekelijks kunnen ze zich via een app in SOM ELO inschrijven voor zo’n Helinium-uur. Ze bepalen zelf voor welk vak ze dat uur willen werken en door welke leraar ze zich willen laten begeleiden. Het werk dat de leerlingen dan doen is onderdeel van de lesstof voor elk vak en kan variëren van huiswerk voor vak X tot een individueel practicum voor vak Y. Van schaven aan rekenvaardigheid met behulp van de computer in het Open Leercentrum tot extra hulp in de taalwerkplaats.

De Helinium-uren passen in het onderwijskundige beleid dat voortkomt uit onze onderwijsvisie. Omdat we beter willen aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen, zal ons onderwijs een grotere differentiatie moeten kennen. In de Helinium-uren wordt bij de leraren een nadrukkelijker beroep gedaan op hun rol als begeleider, vraagbaak, coach, repetitor en inspirator.

De mentor monitort hoe de leerlingen werken in de Helinium-uren, welke keuzes ze maken en of ze goed gebruik maken van de keuzevrijheid die ze hebben. Bij een slechte werkhouding of bij verkeerde keuzes kan de mentor bepalen dat de leerling beperktere keuzemogelijkheden heeft. Je krijgt als leerling immers de vrijheid die je aankunt.

Een grotere verantwoordelijkheid

Met de Helinium-uren en de mogelijkheid  om als leerling zelf te bepalen aan welk vak je werkt en waar je dat doet (zelfstandig in het OLC of in een lokaal bij een docent) dienen we tevens een tweede doel: we willen leerlingen opvoeden in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun leren en hun omgeving. Als leerlingen keuzes kunnen maken in de lesdag, verhoogt dat hun motivatie en mogen we een grotere verantwoordelijkheid voor hun leren verwachten. Ook dat is een centraal punt in onze onderwijsvisie.

In dat kader past het om een begin te maken met een grotere betrokkenheid van leerlingen bij wat de mentor bespreekt met de ouders. We gaan er vanuit dat vanaf dit schooljaar de leerling aanwezig is bij elk gesprek dat op school plaatsvindt tussen de mentor en de ouders. Het helpt ons bij wat wij ook als onze taak zien: leerlingen te leren reflecteren op hun schoolwerk, hun werkhouding en hun ontwikkeling.

 

 

 

 

 

Lestijden op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

 1. 08.15 – 09.05 uur

 2. 09.05 – 09.55 uur

  Pauze 1

 3. 10.10 – 11.00 uur

 4. 11.00 – 11.50 uur

  Pauze 2

 5. 12.20 – 13.10 uur

 6. 13.10 – 14.00 uur

  Pauze 3

 7. 14.15 – 15.05 uur

 8. 15.05 – 15.55 uur

 9. 15.55 – 16.45 uur

Lestijden op de dinsdag: 45-minutenrooster:

 1. 08.15 – 09.00 uur

 2. 09.00 -  09.45 uur

  Pauze 1

 3. 10.00 – 10.45 uur

 4. 10.45 – 11.30 uur

  Pauze 2

 5. 12.00 – 12.45 uur

 6. 12.45 – 13.30 uur

  Pauze 3

 7. 13.45 – 14.30 uur

 8. 14.30 – 15.15 uur