Zoek & meer

Onderwijstijd / lesrooster


De werkdagen op HELINIUM lopen van 08.00 uur tot 17.00 uur. De inroostering van de lessen (eerste tot en met negende lesuur) vindt plaats tussen 08.15 uur en 17.00 uur. Leerlingen hebben maximaal negen lessen per dag. Op de dinsdagen is er een verkort lesrooster van 45 minuten; de lessen eindigen om 15.15 uur.

 

De planning van lessen vindt u in de roosters en de daarop plaatsvindende roosterwijzigingen. Onderwijstijd is echter een uitgebreider begrip. Hieronder vallen ook excursies, bezoeken aan musea en voorstellingen, projectweek in en buiten lestijden, sportdagen, allerlei vormen van stage activiteiten waaronder maatschappelijke stages en bedrijfsoriëntaties, oriëntatie- en voorlichtingsactiviteiten voor profiel- en sectorkeuze en vervolgopleidingen, meerdaagse reizen en dergelijke. Planning van een groot aantal projecten vindt plaats in het jaarrooster en is te vinden op de website van de school, bij de agenda. De excursie en activiteiten vinden zoveel mogelijk in de Heliniumweken plaats.

Indien activiteiten buiten de lestijd vallen, krijgen ouders van tevoren hierover bericht per mail. Voor één- en meerdaagse excursies loopt de schooltijd van 05.00 tot 24.00 uur. Vertrek voor excursies kan soms heel vroeg in de ochtend zijn. Bezoeken van musea, theaters en dergelijke kunnen afhankelijk van de openingstijden ook in avonduren plaatsvinden. De overige projecten vinden in het algemeen plaats tussen 08.00 en 18.00 uur. Voor elke activiteit worden voorafgaand de relevante tijden met de ouders en leerlingen gecommuniceerd.

 

Gewone lesrooster                                                                         Het 45-minuten rooster

08.15 – 09.05           1e lesuur                                                          08.15 – 09.00 uur             1e lesuur

09.05 – 09.55 uur     2e lesuur                                                          09.00 – 09.45 uur             2e lesuur

09.55 – 10.10 uur     Pauze                                                              09.45 – 10.00 uur             Pauze

10.10 – 11.00 uur     3e lesuur                                                          10.00 – 10.45 uur             3e lesuur

11.00 – 11.50 uur     4e lesuur                                                          10.45 – 11.30 uur             4e lesuur

11.50 – 12.20 uur     Pauze                                                              11.30 – 12.00 uur             Pauze

12.20 – 13.10 uur     5e lesuur                                                          12.00 – 12.45 uur             5e lesuur

13.10 – 14.00 uur     6e lesuur                                                          12.45 – 13.30 uur             6e lesuur

14.00 – 14.15 uur     Pauze                                                              13.30 – 13.45 uur            Pauze

14.15 – 15.05 uur     7e lesuur                                                          13.45 – 14.30 uur             7e lesuur

15.05 – 15.55 uur     8e lesuur                                                          14.30 – 15.15 uur             8e lesuur

15.55 – 16.10 uur     Pauze                                                              15.15 -  16.00 uur             9e lesuur

16.10 – 17.00 uur     9e lesuur

 

Het onderwijs is meer dan het volgen van klassikale lessen

In de onderwijsvisie van HELINIUM, zoals opgenomen in het schoolplan 2018-2021, staat centraal dat we elke leerling in staat willen stellen zich te ontwikkelen op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en vanuit zijn eigen karakter en talenten. We willen in ons onderwijs nadrukkelijk rekening houden met de verschillen tussen leerlingen en aansluiten bij hun mogelijkheden en behoeften (cognitief en anderszins). Bovendien wil Helinium een maatschappelijk bewogen school zijn, met betrokkenheid, openheid en respect als kernwaarden. We vinden het belangrijk om in ons onderwijs de leerlingen een venster op de maatschappij te bieden en onze leerlingen voor te bereiden op een zinvolle plaats in de maatschappij van morgen en zo bij te dragen aan hun persoonsvorming. Daarbij hoort ook een sterke schoolcultuur die zich zoveel mogelijk naar buiten profileert. Dat gebeurt in de vorm van contacten met de (creatieve) buitenwereld: maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en de overheid.