De naam Helinium was in de Romeinse tijd (rond het begin van de jaartelling) de naam voor de gezamenlijke monding van Rijn, Maas en Schelde. Dit brede water lag iets ten noorden van het huidige Hellevoetsluis. De school verwijst met deze naam naar Hellevoetsluis als stad aan het water. Bovendien verwijst de naam naar de Romeinse beschaving die van grote invloed is op onze westerse samenleving. Zo verbindt de naam Helinium natuur met cultuur: belangrijke inspiratiebronnen voor het onderwijs aan onze scholengemeenschap.

Het Helinium verstaat onder een waarde een gedeeld en blijvend geloof in een ideaal geacht gedragspatroon of levensdoel. Van de vele belangrijke waarden hechten wij het meest belang aan de kernwaarden motivatie, verdraagzaamheid, respect en verantwoordelijkheid.

Helinium is een openbare scholengemeenschap voor vwo, havo, mavo en vmbo die kwalitatief hoogstaand voortgezet onderwijs wil bieden in een veilige omgeving. De school draagt bij aan de vorming en opleiding van haar leerlingen tot verantwoordelijke en zelfstandige wereldburgers die in openheid en met respect voor mens, dier en omgeving succes en waardevol zijn in de samenleving van vandaag en morgen.

Het bestaansrecht van Helinium als openbare school ligt in de actieve ontmoeting van kinderen en docenten met verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. De kernwaarden motivatie, verdraagzaamheid, respect en verantwoordelijkheid kleuren de antwoorden die Helinium geeft op de vragen die binnen de school en samenleving leven.