Roosterwijzigingen & meer

Opleiden in de School

Begeleiding

Onze school maakt, samen met de ander VO-scholen van Voorne-Putten/Rozenburg, deel uit van Opleidingsschool VPR. 25 mensen (startende docenten en studenten) worden momenteel op onze school begeleid.

Docenten in opleiding zijn welkom en kunnen zich aanmelden bij de BoS (Begeleider op School).

De studenten komen van diverse lerarenopleidingen: Windesheim, Fontys Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Iclon Leiden, Tulo, maar vooral van de Hogeschool Rotterdam.

 

Afhankelijk van het studiejaar lopen de studenten één, twee of drie dagen stage, ’s Woensdags is een vaste stagedag voor alle studenten. Dat betekent dat het dan wat drukker kan zijn in de personeelskamer. Ik hoop dat jullie er begrip voor hebben dat dan ook  wat drukker kan zijn op de werkplekken (computers). Studenten maken alleen gebruik van de computer als dit nodig is voor opdrachten (die ze veelal van hun coach opgekregen hebben).

 

Opleidingsschool VPR en HELINIUM streven er naar om studenten jaarlijks onderling uit te wisselen en zo een kweekvijver van talenten te creëren in de scholengroep (Samenwerkingsverband). Speciaal voor dit doel is door de scholen in onderling overleg met de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam het duaaltraject bedacht.

 

Duaalstage

Het uitgangspunt van het traject is samen met opleidingsscholen zoals HELINIUM in de leerwerkomgeving gekwalificeerde docenten voor het tweedegraads gebied op te leiden. Deze vorm van gezamenlijk opleiden zal in de toekomst steeds verder worden uitgebreid en geïntensiveerd. De lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam participeert in dit duaaltraject.

 

Op dit moment lopen twee studenten duaalstage op onze school. Zij doen hun stage op de afdelingen VMBO-GT en VMBO-BK. Zij zijn via een scherpe procedure geselecteerd. Ook de studieresultaten speelden hierbij een rol.

De andere duale studenten hebben hun plek gevonden op de overige scholen van het samenwerkingsverband.

 

De duaalstudent loopt extra stage om aan de eisen van de studie te voldoen. En om veel te leren in de praktijk. Zij worden vanaf het tweede studiejaar betaald volgens de wettelijke regels. Duaalstudenten krijgen ook een baangarantie, mits zij aan het eind van de studie aan alle eisen hebben voldaan.

 

De stagiair wordt bijgestaan door een gecertificeerde vakcoach en de Begeleider op School. Dat houdt in dat de student mag rekenen op een intensieve begeleiding door geschoolde en ervaren mensen. Ook worden enkele keren per jaar (intervisie) bijeenkomsten gehouden, waar stagiairs ervaringen kunnen uitwisselen.

 

Bij de opzet van de stage wordt natuurlijk uitgegaan van de voorwaarden en regels zoals die door de Hogeschool i.o.m. de Opleidingsscholen zijn opgesteld. Zo is competentiegericht denken uitgangspunt van de stage.
Maar de student heeft zeker een eigen inbreng bij de wijze waarop de stage ingevuld wordt. Met de coach/begeleider wordt overlegd aan welke klassen les zal worden gegeven. Veel studenten ondersteunen kleine groepjes of individuele leerlingen. Daarnaast zal de student de mogelijkheid aangeboden krijgen om bijlessen te geven of om zijn/haar steentje bij te dragen in de huiswerkklas op de maandag en woensdagmiddag. In zijn/haar eigen vak maar ook voor het aanleren van studievaardigheden. De student ontdekt  zo in de praktijk hoe leerlingen leren en welke moeilijkheden ze daarbij tegen komen.

De school maakt graag gebruik van de diensten van de student bij excursies en andere buitenschoolse activiteiten. En zo leert de student ook deze kant van het leraarschap kennen.

De praktijk houdt meer in dan stage lopen. De student zal ook andere opdrachten moeten uitvoeren. Zo biedt onze school de gelegenheid om onderzoeken te doen. Prettig voor zowel onze organisatie als voor de student.

 

Opleidingsschool

Zoals hierboven vermeld maakt onze school deel uit van Opleidingsschool VPR. HELINIUM beschikt over het Keurmerk Opleidingsscholen wat betekent dat de school voldoet aan de gestelde criteria. Een daarvan is de aanwezigheid van voldoende gecertificeerde coaches. Voor de Opleidingsschool in zijn geheel is dat van belang maar ook HELINIUM afzonderlijk vindt de aanwezigheid van deze gekwalificeerde docenten belangrijk genoeg om het als aparte doelstelling op te nemen in het schoolplan (Stepping Stones II).

 

Studenten in de formatie

Deeltijdstudenten en voltijdstudenten kunnen in enkele gevallen hun stage vergoed krijgen door voor een deel opgenomen te worden in de formatie.

Uit ervaring weten wij inmiddels dat dit niet meer dan 0,5 fte kan zijn omdat de student anders in de knoei komt met zijn of haar studie.

 

Collega’s die interesse hebben kunnen informatie inwinnen bij ondergetekende.

 

 

Sjoerd Hoekstra

BOS (Begeleider op school) / Projectleider Opleidingsschool VPR