Roosterwijzigingen & meer

Corona onderwijs 2.0 op Helinium

22 mei 2020
De medewerkers van Helinium kijken met u uit naar 2 juni omdat we vanaf dan in beperkte mate weer het contact tussen de leerlingen en onze docenten kunnen herstellen. Hoewel we heel erg graag weer veel contactmomenten hadden willen organiseren, nopen veiligheidsmaatregelen, werkbelasting voor leerlingen en docenten, maar vooral ook de organiseerbaarheid ons ertoe om uit te gaan van realistische verwachtingen. De digitale lessen zullen tot aan de zomer de basis blijven. Ouders en leerlingen hebben aangegeven hier, onder de huidige omstandigheden, in ruime meerderheid positief over te zijn. We zijn als schoolleiding in gesprek met de personeelsgeleding, de ouders en de leerlingen in de medezeggenschapsraad. Zinvolle feedback helpt ons en daar zijn we dankbaar voor.


Komende week stellen we het zgn. protocol Corona onderwijs 2.0 vast. Onze doelen:

  • socialisatie, elkaar weer zien, wennen aan school en aan elkaar, het verhaal kwijt kunnen;
  • het directe contact tussen leerlingen en docent, waar mogelijk, weer tot stand brengen;
  • in kaart brengen waar leerlingen staan; welke mogelijke achterstanden er zijn; wat er in lessen eventueel nog ingehaald of herhaald moet worden; dus ruimte voor begeleiding;
  • de komende zeven weken te leren en het voortschrijdend inzicht dat dit oplevert, toe te passen op de nieuwe situatie na komende zomer.

 

Onze ambitie is om de leerlingen voor minstens twee dagdelen nu ook op school weer onderwijs en begeleiding te kunnen aanbieden. In de onderbouw hebben het mentoruur en de vakken Nederlands, Engels en wiskunde prioriteit. In de bovenbouw juist de profielvakken. Bij vmbo basis en kader proberen we voor de praktijkvakken lesmomenten te organiseren.

Of we dat ook daadwerkelijk waar kunnen maken zal de komende week blijken en daarover wordt u door ons geïnformeerd. Het is voor roostermakers een race tegen de klok. Klassen worden in twee of drie aparte groepen verdeeld. Verplaatsingen van leerlingen door het schoolgebouw tussen de lessen worden zoveel mogelijk vermeden. Er komen looproutes in de school. De kantine zal gesloten moeten blijven. Lokalen worden na een blok van een 3-tal lesuren gereinigd.  Binnen de lokalen hanteren we 1,5 meter afstand.

Ten aanzien van vervoer over meer dan 8 km. afstand is voor ons ook nog veel onduidelijk.  Wel is met onze VO-buren afgesproken niet op dezelfde tijd te starten en te eindigen: zij om 9.00 uur en wij om 8.45 uur. We kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor wat er buiten ons schoolgebouw plaatsvindt, maar we voelen ons wel verantwoordelijk. In de middag zal er na 14.00 uur voldoende tijd voor de leerlingen (en docenten) moeten zijn om aan opdrachten te werken.

Er is ook een aangepast bevorderingsbeleid opgesteld waar we met de MR over in gesprek gaan. Doel is en blijft de leerlingen, ondanks de huidige omstandigheden, “op de juiste plaats te krijgen”. Toetsing zal de komende weken niet worden uitgesloten, maar zeker tot het noodzakelijke worden beperkt.

 

Er staat u en ons een spannende tijd te wachten. Een periode waar niet alles “goed” kan gaan. Een tijd die successen maar ook teleurstellingen zal opleveren. Maar als we de belangrijke driehoek school-leerling-ouders als basis blijven gebruiken zie ik voor alle betrokkenen, ondanks de grote uitdaging, een mooi perspectief in het verschiet.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Freitag,

Rector a.i.