Roosterwijzigingen & meer

Corona onderwijs 2.0 op Helinium

29 mei 2020
De medewerkers van Helinium hopen uw zoon of dochter vanaf volgende week weer te kunnen ontmoeten. Onze doelen blijven vooral om het directe contact waar mogelijk weer te herstellen, de leerlingen laten wennen aan school en elkaar weer deels te kunnen ontmoeten. Het in kaart brengen van de stand van zaken op het gebied van onderwijs staat daarnaast voorop. Dus een sterk accent op de begeleiding vanuit mentor en vakdocenten.


Het rooster zal later vandaag (vrijdag) bekend worden gemaakt. Natuurlijk was het beter geweest dit al eerder deze week te doen, maar helaas bleek dat niet mogelijk. Het is bijzonder complex om ondanks alle voorschriften en beperkingen toch een redelijk aantal veilige contactmomenten te organiseren. De adviezen van ouders, leerlingen en medewerkers van de medezeggenschapraad hebben we grotendeels kunnen opvolgen en daar zijn we hen dankbaar voor. Dit heeft geleid tot een breed gedragen protocol ‘Corona onderwijs 2.0’, welke op onze website terug te vinden is.

 

Op het rooster staan nog steeds een aantal online lessen, met daarnaast een aantal dagdelen voor schoollessen. Er zijn dan bijvoorbeeld drie lessen van 45 minuten achter elkaar. Voor de meeste leerlingen konden we twee of drie van deze 'lesblokken' inroosteren, voor anderen zelfs meer. 

 

We wensen zo weinig mogelijk verkeer door de school heen. Daarom blijven de leerlingen tijdens het lesblok van drie keer 45 minuten in hetzelfde lokaal. We hebben de leerlingen dringend gevraagd om de voorschriften in de bijlage (ook voor u bijgesloten) voor de leerlingen goed door te nemen, voordat ze volgende week naar school komen. We hebben uw zoon of dochter nadrukkelijk op het hart gedrukt om voorzichtig te zijn en rekening met elkaar te houden. We willen dat het voor iedereen een veilige situatie is, natuurlijk ook voor onze docenten en begeleiders.

 

Wat het vervoer naar en van school betreft is er verwarring ontstaan over de rol van een school. We blijven ons verantwoordelijk voelen, maar zijn dat niet. Scholen dienen wel te inventariseren waar knelpunten optreden om dit daarna met de vervoermaatschappijen te bespreken, zodat die daarop actie kunnen ondernemen. We begrijpen dat het soms moeilijk was om de vragenlijst die eerder deze week werd verspreid, moeilijk in te vullen was omdat het rooster nog niet bekend was. Een indicatie helpt de vervoercoördinator ook al en we hopen dat dit alsnog lukt, wanneer het rooster later vandaag bekend wordt gemaakt.   

 

Volgende week zullen we de roosters nog iets verder verbeteren. Dan komt er geen nieuw rooster maar hier en daar zullen er misschien nog wat meer lessen worden toegevoegd die goed aansluiten op dit toch wel bijzondere coronarooster 2.0.

 

Het is verder belangrijk om te weten dat het niet de bedoeling is dat er de komende weken heel veel toetsen zullen worden afgenomen. Wel zal er af en toe een toets gemaakt moeten worden. De schoolleiding zal hier op toezien. Waarschijnlijk bent u ook wel benieuwd hoe wij omgaan met de bevordering. Het is niet zo dat wij al onze leerlingen bij voorbaat zullen gaan bevorderen. We vinden het vooral belangrijk dat elke leerling op de goede plek komt. Bij twijfel over overgang zal de mentor met uw zoon of dochter en u als ouder(s) in gesprek gaan. De inventarisatie door onze begeleiders start binnenkort al.  Voorop staat dat goed naar de kwaliteit en de potentie van de leerling gekeken zal gaan worden. De uitgangspunten met betrekking tot het bevorderingsbeleid hebben instemming van de ouders, leerlingen en medewerkers in de medezeggenschapsraad en zijn op onze site terug te vinden.

 

Ook de komende zes weken zullen voor ons allemaal een bijzondere tijd worden. Ik hoop dat we erin slagen om goed contact met elkaar te blijven houden en daar waar nodig te intensiveren. Dan heb ik er veel vertrouwen in dat het voor de leerlingen, die u aan onze zorg hebt toevertrouwd, ondanks alle extra uitdagingen voor ons leerrijke weken zullen worden. Weken die tot een goede afsluiting van het schooljaar zullen leiden.